Harcerze w Rowville

SCOUTS at Polish House Rowville

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) został założony w Polsce w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego, który oparł się na ideałach harcerskich Robert-a Baden-Powell-a, zawartych w jego książce (przetłumaczonej na język polski przez Andrzeja Małkowskiego) ,,Skauting dla chłopców” (1908).

Instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy wyemigrowali do Australii, założyli pierwsze drużyny harcerskie składające się z młodzieży polskiego pochodzenia w 1950 roku. Związek Harcerstwa Polskiego kontynuje tę działalność harcerską w Australii od ponad 65 lat.

Naszym celem jest rozwój wśród australijskiej młodzieży polskiego pochodzenia następujących cechy

  • Siły fizycznej, intelektualnej i moralnej.
  • Poczucia bycia wartościowym członkiem społeczeństwa.
  • Miłości do przyrody.
  • Inicjatywy, samodzielności i umiejętności  organizacyjnych.
  • Wiedzy na temat wiary, polskiej kultury, historii i języka.

Nasze cele realizujemy zgodnie z zasadami Harcerstwa poprzez biwakowanie, wędrowanie, i sztukę pionierską.

Związek Harcerstwa Polskiego, ZHP w Australii Inc., jest niedochodową organizacją społeczną prowadzoną  w całości przez wolontariuszy.

Obecnie mamy liczne drużyny harcerskie w Brisbane, Sydney i Melbourne.

W celu otrzymania dodatkowych informacji na temat naszej organizacji, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Hufcowa: Irena Kutypa   Hufcowa.podhale@gmail.com

Internet zhp.org.au      Facebook facebook.com/zhppodhalemelbourne


The Polish Scouting Association (ZHP) was formed in Poland in 1910, after Andrew Malkowski translated Sir Robert Baden-Powell’s “Scouting for Boys” (1908). Based upon his experiences throughout his military service in the Boer War, Sir Robert Baden-Powell wrote the ideals for the Scouting movement within his book.

In Australia, instructors from the Polish Scouting Association who emigrated to Australia first formed scout groups with Polish youth in 1950. The Polish Scouting Association continues to conduct scouting activities in Australia for over 65 years.

Our aims are to develop in Polish-Australian youth the following:

  • Physical, intellectual, and moral strength.
  • Values embodying good citizenship.
  • Love of the natural environment.
  • Initiative, self-reliance and organisational skills.
  • Knowledge of Polish culture, history and language.

Our aims are achieved using the principles of the Scouting movement through community service, camping, hiking, and bushcraft.

The Polish Scouting Association ZHP in Australia Inc. is a non profit, community organisation run wholly by unpaid volunteers.

We currently have a number of scout troops in Brisbane, Sydney and Melbourne.

Please feel free to contact us if you require any further information on our organisation.

Hufcowa: Irena Kutypa   Hufcowa.podhale@gmail.com

Internet zhp.org.au      Facebook facebook.com/zhppodhalemelbourne